زلزله تهران نزدیک است؟

۱۱آذر , ۱۳۹۶ 2

شروع زلزله ها ، یکی از پیش بینی هایی که سید بزرگورار س.م.ر ده سال پیش پیش بینی کرده بود. و گفتنه های مهم بهرام عکاشه پدر عام زلزله شناسی در خصوص زلزله ها: زلزله تهران نزدیک است. «محاسبات ریاضی، ریتم ۲۰۰ ساله را [متن کامل نوشته >>>>]