تعیین وقت برای ظهور

تعیین وقت برای ظھور ممنوع
ھرگونھ تعیین وقت خاص برای ظھور را تکذیب کنید
عَلی ما نُقِل ، درکتاب غیبت تألیف شیخ طوسی (ره) درروایتی چنین آمده است کھ شخصی بھ نام فضیل از امام محمدباقر
(علیھ السلام) پرسید:
« کَذِبَ الوَقاتون » : آیا براى این امر (ظھور) وقتى تعیین می شود، امام (علیھ السلام) سھ بار فرموده باشند
لکن حقیرنیز ضمن تایید این روایت ، متذکر می شوم ” شیعھ ” باید تکالیفش رابراساس شرع مقدس انجام دھد وبا انجام
را فراھم « علیھ السلام » فرایض (واجبات) واجتناب ازمحرمات (معاصی) موجبات رضایت خدای متعال و امام زمان
نماید ، وبا مراقبت ودعابرای فرج مولایش امام مھدی علیھ السلام ھمواره آماده ظھورامام زمان خود باشد (وحالش
دردوران غیبت ھمانگونھ باشد کھ در زمان ظھوران شاء لله خواھدبود) وبداند این نوع انتظار ھمچون انتظار کسی کھ
وضو ساختھ و درصف جماعت منتظر امام جماعت نشستھ نوعی عبادت است و اگردرخواندن دعای عھد حداقل چھل
صباح بھ صورت مستمر توفیق داشتھ باشد و اھل مراقبھ ھم باشد بر اساس روایات اگر قبل ازظھورھم ازدنیا برود
درآستانھ ظھوربھ صورت اختیاری از او دعوت می شود کھ اگر مایل باشد می تواند رجعت نموده و یک دوره کامل در
دوران حکومت عدل جھانی امام عصر علیھ السلام با چھره و جسمی شاب المنظر (سن حدود چھل سالھ) زندگی نماید.
و اما این کھ امام ( علیھ السلام) تعیین وقت (خاص الخاص) برای امرمقدس ومھم ظھور را منع فرموده اند، امری بسیار
صحیح، معقول و ھوشمندانھ، پیشگیرانھ واز نکات بسیار ظریف درفراست، آینده نگری و احاطھ علمی امام معصوم
علیھ السلام بر امورمی باشد، چرا کھ بر فرض کسی بھ واسطھ علومی خاص و یا ارتباطی خاص و یا نقل قولی مستند از
محدوده ی زمانی نسبتاً مشخص از وقوع امر مھم ظھور مطلع گردد کھ این موضوع ھم صحت دارد ، (بر خلاف برخی
کھ با ژست و ادعای “کارشناس اسلام و مھدویت” اظھار می نمایند حتی شخص امام علیھ السلام ھم از سال ظھور
خودش مطلع نمی باشد ! ) در این جا ھم نباید بھ صورت صد درصد بگویند در فلان سال و فلان روز ظھور رخ خواھد
داد، از این جھت کھ شاید بھ دلایلی بداء حاصل شود و خدای متعال آن را بھ تأخیر اندازد ،لذا دراین جا است کھ دشمن از
این امرسوء استفاده نموده و درصدد لوث نمودن فرھنگ مھدویت و ظھور بر می آید و با تبلیغات منفی بھ مأیوس نمودن
مردم از اصل آن تلاش م یکند.
ازطرفی اگروقت ظھورخاص الخاص امام مھدی “عجل لله تعالی فرجھ الشریف” معلوم مى شد وبشود! این ھمھ
حرکت ھاى ارزشى و بانشاط وامید وانتظارسازنده در شیعیان بھ وجود نمى آمد،البتھ باید توجھ داشت کھ در روایات از
تعیین وقت خاص الخاص نھی شده است نھ حدود ویا ذکر قواعد آن! مثلاً اگر گفتھ شود کھ امام علیھ السلام در فلان روز
از فلان سال، ظھور می کنند؛ این می شود تعیین وقت خاص الخاص، اما اگر گفتھ شود کھ امام علیھ السلام در سالی با
وقوع چنین وچنان اتفاقات و فلان مناسبت ظھور خواھند نمود، دراینجا درواقع وقت خاص الخاص تعیین نشده است کما
اینکھ روایات متعددی در خصوص علایم و اتفاقات خاص ایام مصادف با ظھورازمعصومین علیھم السّلام وجود دارد.
اما : آنچھ حائز اھمیت می یاشد و این حقیر از سال ھزار و سیصد و ھشتاد و ھفت متذکر شده و مجددا تکرار
مینمایم،اینکھ از این پس ادعا ھای کاذب پیرامون مھدویت و ظھورومصداق سازی ازشخصیت ھای روایی و تاریخی
بسیار خواھد شد؛ لذا باید مراقب بود تا با مصداق سازی ھای کاذب، بھانھ دست دشمنان اسلام و امام مھدی عجل لله
تعالی فرجھ الشریف ندھیم و حقیر اعلام می نمایم تمام مصداق سازی ھای روایی و تاریخی با شخصیت ھای معروف
مرتبط با ظھوردرھرعصری کاذب و ھدفمند و ناشی از رفتارھای غلط سیاسی و برداشت ھای شخصی وخیالپردازی
است.
ظھور امام مھدی سلام لله علیھ بھ صلاح نیست و تعیین کنندگان وقت « خاص الخاص » وتاکید می نمایم، تعیین وقت دقیق
را باید تکذیب نماییم.
وھشدار میدھم فریب عناوین ومحتوای غلط وبی پایھ و اساس سی دی و یا مقالات و کتب وھمچنین مطالب پوچ سایت ھای
عوام فریبانھ یا برخی برنامھ ھای سیما کھ با دعوت از غیر متخصصین ، با اظھار نظرھای غیر کارشناسانھ در مسائل
ًًً

دینی خصوصاً امر مھم مھدویّت و ظھورکھ نھایتاً برنامھ را با ذکر روایاتی تکراری وبی پایھ واساس پر می کنند و بعضاً
برخی با ریشی حدود ۷۰ سانت درصدد جلب توجھ عوام وپنھان نمودن مجھولات خود ھستند و درسایت ھایشان برای
خود پسوند و پیشوند ( آیت لله) را ذکر نموده و عوام صافدل و ساده نیز اینان را اینگونھ خطاب میکنند نخورید، کھ ھم
اینان از کسانی بودند کھ آن سی دی کاذب ( ظھور نزدیک است) راتایید وتعریف نمودند تا از این منظر مشھور گردند !
لذا پیشنھاد می کنم سؤالات خود را درارتباط با اسلام و موضوع بسیار مھم مھدویت و ظھوردراین سال ھای حساس تاریخ
وعلمای دین شناس و متخصصین در امر مھدویّت در حوزه ھای علمیھ خصوصاً حوزه « ولایت مدار » ازمراجع عظام
معظم قم المقدس پرسش نمایید.
ما نیز تا آنجایی کھ باعث واکنشی ازسوی بعضی ازکسانی کھ در تقابل با این موضوعات بھ دنبال ایراد و سپس ایجاد
حساسیت در جامعھ می باشند نشود ،اخبارومستنداتی را در قالب (احتمالاتی بسیارقوی) ازعلائم ظھوروھمچنین مطالبی
در ارتباط با جایگاه و شخصیت ممتاز ولی امر مسلمین جھان (حفظھ لله) و چگونگی ارتباط این نظام مقدس با ظھور و
نیز در ارتباط با آثار گناه و رواج معصیت وبی حرمتی در جامعھ مسلمین درایام نزدیک بھ ظھورو ارائھ برنامھ ای جامع
بھ عنوان منشور سعادت، مطالبی در این پایگاه بعون لله تعالی برای آمادگی احتمالی مؤمنین ومنتظران ظھوردرج نموده
وبعون لله تعالی بشرط حیات خواھیم نمود.
لذا در این پایگاه ھیچ گونھ تعیین وقت خاص برای امر مھم ظھور وجود ندارد، لکن برخی از علائم (مستند) کھ گواه بر
(احتمال) نزدیکی ظھور و ارتباط نظام مقدس جمھوری اسلامی با ظھور (بھ احتمال قوی) در دوران زعامت مقام معظم
رھبری م یباشد ، بھ دلیل منع از تعیین وقت ظھور در روایات و تبعیت ازروایت فوق و ھمچنین منع معظم لھ، تا تحقق
علائم وقواعد مھم تراز ذکر آ نھا معذوریم و فقط بھ ذکر قواعد و علائم بَیّن در جھان و سبک زندگی منتظران اکتفا
می نماییم. وتاکید مینماییم ھرگونھ استنباط از نزدیکی ظھور از مطالب این پایگاه کھ صرفاً (احتمالات) می باشدبھ
مخاطبین مربوط می باشد.

» ۱۳۸۷/۱۱/ س.م ر ۱۱ » اَللّھُمَ عجِّل لِوَلیِکَ اَلفَرَج

منبع : پایگاه نشر معارف قرآن و ولایت – کَذِبَ اَلوَقاتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *